چهارشنبه 13 آذر 1392 صندوق توسعه ملی
96/5/23 اصلاح بند (و) بخش پنجم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی 1
96/4/14 قرارداد سپرده گذاری ریالی منعقده میان صندوق توسعه ملی با پست بانک ایران 2
96/3/22 قرارداد سپرده گذاری تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی ایران 3
96/3/22 عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک سینا 4
95/11/26 ابلاغ تسهیلات صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 5
95/10/26 انعقاد قرارداد عاملیت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با پست بانک 6
95/10/6 ابلاغ نحوه معرفی طرحها و واحدهای متقاضی تسهیلات بانکی از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سال 95 7
95/8/17 دستورالعمل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سایر بانکها (غیر از بانک کشاورزی ) 8
95/8/3 دستورالعمل اجرایی تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک کشاورزی 9
95/3/25 بررسی و تسریع در رفع مشکلات افراد معرفی شده به بانک در جلسات مشترک میز خدمت

خلاصه گزارش عملکرد اعتبارات سال 94 مکانیزاسیون کشاورزی


گزارش عملکرد 15 پروژه توسعه کشت گلخانه ای  
10
95/3/22 برنامه زمان بندی و مدارک مورد نیاز جهت اجرای طرحهای کشت گلخانه ای  11
95/2/28 برگزاری میز خدمت مشترک بانک و مدیریت جهادکشاورزی استان ها به منظور تسریع در جذب تسهیلات طرحهای مرتبط با توسعه کشت گلخانه ای ، پرورش ماهی در قفس و مکانیزاسیون  10
95/2/11 تکمیل جدول عملکرد طرحهای توسعه کشت گلخانه ای ، پرورش ماهی در قفس و مکانیزاسیون کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی

دریافت فرم خام جدول در قالب اکسل  
 11
94/10/12 توزیع استانی اعتبارات قرارداد عاملیت تسهیلات ریالی مرحله دوم توسعه زراعت و باغبانی صندوق توسعه ملی در مناطق کمتر توسعه یافته 12
94/8/23 اعطای تسهیلات به متقاضیان طرحهای اولویت دار توسعه کشت گلخانه ای و طرحهای پرورش ماهی در قفس با نرخ ترجیهی 18 درصد سرمایه ای و 21 درصد سرمایه در گردش
دریافت فایل جدول خام اکسل
13
94/8/4 ارسال جدول عملکرد تسهیلات کشت گلخانه ای بدون محدودیت بانکهای عامل 14
94/7/22 7
94/7/11 توزیع استانی اعتبارات 15 درصدی ایثارگران صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 94 با عاملیت چهار بانک در مناطق برخوردار و توسعه یافته

مشاهده جدول توزیع استانی
8
94/7/6 ابلاغ نامه عضو هیات مدیره بانک کشاورزی درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه ای ریالی صندوق توسعه ملی در سال 94 9
94/6/16  ارسال جدول خام آمار مشخصات طرحهای نیمه تمام و واحدهای تولیدی گلخانه و قارچ متقاضی تسهیلات بانکی در سال 94 و جدول طرحها و واحدهای گلخانه و قارچ معرفی شده به بانکهای عامل  در قالب اکسل به این دفتر (نامه شماره 4812/6/94 مورخ 16/6/94)ه

مشاهده فرم خام جدول اکسل
10
94/5/31 تکمیل فرم خام جدید عملکرد تسهیلات زیر بخش دام و طیور تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی سال 94 مناطق برخوردار و کمتر توسعه یافته با بانکهای عامل (نامه شماره 4243/6/94 مورخ 31/5/94 )ه

مشاهده فرم خام جدول اکسل
10
94/5/21 تکمیل و ارسال فرم خام عملکرد تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون تنظیم الحاق بخشی از مقررات دولت سال 94 مناطق برخوردار و کمتر توسعه یافته  با بانکهای عامل در مقاطع پانزدهم و سی ام هر ماه در قالب اکسل به این دفتر (نامه شماره 3907/6/94 مورخ 18/5/94)ه 11
94/5/10 ارسال اصلاحیه جداول توزیع استانی قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی مناطق  برخوردار و کمتر توسعه یافته طی  نامه شماره 3498/6/94 مورخ 6/5/94 به بانک رفاه کارگران 12
94/4/21 ابلاغ جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی درخصوص تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (الف) ماده (52) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 94 طی نامه شماره 2716/6/94 مورخ 13/4/94 13
94/4/21 ابلاغ جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی درخصوص تسهیلات سرمایه ای بخش آب و کشاورزی مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (الف) ماده (52) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 94 طی نامه شماره 2712/6/94 مورخ 13/4/94 14
94/4/21 ابلاغ جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی درخصوص تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی مناطق برخوردار موضوع بند (الف) ماده (52) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 94 طی نامه شماره 2714/6/94 مورخ 13/4/94 15
94/4/21 ابلاغ جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی درخصوص تسهیلات سرمایه ای بخش آب و کشاورزی مناطق برخوردار موضوع بند (الف) ماده (52) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 94 طی نامه شماره 2711/6/94 مورخ 13/4/94 16
94/4/17 ابلاغیه بانک کشاورزی درخصوص دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی موضوع بند ا(الف) ماده (52) طی نامه شماره 2713/6/94مورخ 13/4/94 17
94/4/7 نامه شماره 2419/6/94مورخ 3/4/94درخصوص دو قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مناطق برخوردار و کمتر توسعه یافته با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 18
94/4/7 نامه شماره 2416/6/94مورخ 3/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه ای بخش آب و کشاورزی مناطق کمتر توسعه یافته با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 19
94/4/7 نامه شماره 2428/6/94مورخ 3/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی مناطق برخوردار با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 20
94/4/7 نامه شماره 2429/6/94مورخ 3/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی مناطق کمتر توسعه یافته با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 21
94/4/7 نامه شماره 2430/6/94مورخ 3/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه ای بخش آب و کشاورزی مناطق برخوردار با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 22
94/4/6 نامه شماره 2291/6/94مورخ 1/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی مناطق برخوردار با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 23
94/4/6 نامه شماره 2318/6/94مورخ 1/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی مناطق برخوردار با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 24
94/4/6 نامه شماره 2287/6/94مورخ 31/3/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی  با صندوق توسعه ملی مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 25
94/4/6 نامه شماره 2319/6/94مورخ 1/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی درخصوص تسهیلات سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی  مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 26
94/4/2 نامه شماره 2320/6/94مورخ 1/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه ای بخش آب و کشاورزی در مناطق برخوردار با صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 27
94/4/2 نامه شماره 2321/6/94مورخ 1/4/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه ای بخش آب و کشاورزی  صندوق توسعه ملی موضوع بند الف ماده 52 قانون بودجه سال 94 28
94/3/27 نامه شماره 2145/6/94مورخ 25/3/94درخصوص جدول توزیع استانی قرارداد عاملیت تسهیلات سرمایه در گردش مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زراعت و باغداری صندوق توسعه ملی موضوع بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال 94 29
94/2/2 نامه شماره 9404/6/93 مورخ 7/11/93 درخصوص ارسال آمار درخواستی در قالب اکسل مبنی بر بررسی و وضعیت تولید گوشت قرمز و شیر مربوط به دامهای سنگین 30
93/10/8 نامه صندوق توسعه ملی مبنی بر پذیرش طرحهای پرورش شتر مرغ از محل قراردادهای عاملیت اعتبارات ریالی بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست سال 93 31
93/9/19 درخصوص تسهیلات ارزی میان مدت و نامه صندوق توسعه ملی مبنی بر انعقاد قرارداد یک میلیارد دلاری جهت اعطای تسهیلات مذکور جهت سرمایه گذاری در طرحهای بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی بخش کشاورزی  32
93/9/4 عملکرد اعتبارات متمم (10000 میلیارد ریال) صندوق توسعه ملی موضوع بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 93  33
93/9/3 شرکت در دوره آموزشی سامانه تسهیلات بانکی برای راهبران مربوط به استانها به مدت دو روز در مرکز آموزش عالی امام خمینی  34
93/8/11 اطلاعات تکمیلی طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل جهت بهره مندی از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سال 93استان
طرحهای طیور معرفی شده به بانکهای عامل جهت بهره مندی از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سال 93 توسط سازمان جهاد کشاورزی استانها
 35
93/8/4 طرحهای طیور معرفی شده به بانکهای عامل جهت بهره مندی از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سال 93 توسط سازمان جهادکشاورزی استان 36
93/6/17 اولویت های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استانهای کشور سال 1393   37
93/6/17 عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی موضوع بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 93 کل کشور سازمان جهاد کشاورزی استان ............. تا تاریخ...........بانک کشاورزی  38
93.3.17 قرارداد عاملیت ریالی ویژه طرح های بخش آب و کشاورزی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی ، منابع طبیعی و محیط زیست  39
92.12.11 ابلاغیه بانک کشاورزی در خصوص بررسی اهلیت متقاضیان تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی سال 92  41
92.11.23 ابلاغ تاییدیه استفساریه مربوط به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی جهت استفاده از تسهیلات بند 1-5 قوانین بودجه سنوات 91 و 92 41
92.11.16 نامه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی مبنی بر درخواست ارسال عملکرد اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی موضوع بند 1-5 قانون بودجه سالجاری 42
92.11.9  فرم خام طرحهای مصوب در بانکهای عامل از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی موضوع بند 1-5 قانون بودجه سال 91  43
92.11.9  دستورالعمل اجرایی تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بانک رفاه کارگران به کلیه واحدها ابلاغ گردید 44
92.11.6  بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی به طرحهای بخش های آب و کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست بند 1-5 قانون بودجه سال 92 45
92.11.1  روند اقدامات بعمل آمده جهت پادارنمودن تسهیلات  ریالی صندوق توسعه ملی سال 1392 46
92.11.1  توزیع استانی صندوق توسعه ملی ، موضوع بند (1-5) قانون بودجه سال 92 با عاملیت بانک رفاه کارگران   47
92.11.1  قرارداد عاملیت ریالی ( ویژه طرح های بخش آب و کشاورزی )منعقده فی مابین بانک سپه و صندوق توسعه ملی   48
92.11.1  قرارداد عاملیت ریالی (ویژه طرح های بخش آب و کشاورزی ) منعقده فی مابین صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق توسعه ملی   49
92.11.1  تصویب استفساریه مربوط به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی جهت استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی قوانین بودجه سنوات 91 و92 50
92.10.17  51
92.1017  52
92.10.14 لیست طرحهای مشمول استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی 53
92.10.3 54
92.10.3 55
92.10.16  برای دیدن فایل فرم خام اکسل اینجا را کلیک نماید 56
92.9.23  قرارداد عاملیت ریالی ویژه طرح های بخش آب و کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست فی مابین پست بانک ایران و صندوق توسعه ملی    57
92.9.23  قرارداد عاملیت ریالی ویژه طرح های بخش آب و کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست فی مابین بانک رفاه و کارگران و صندوق توسعه ملی   58
92.9.23  نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی سال 92 59
92.9.16  جدول توزیع مرحله اول تخصیص تسهیلات ریالی مربوط به صندوق توسعه ملی قانون بودجه سال 92 60
92.9.13  دستورالعمل اجرایی تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی موضوع بند 1-5 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 61


   
   

 

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.