شنبه 16 شهريور 1392 کمیته کومسک COMCEC
گزارش نشست اول کارگروه کشاورزی کومسک با موضوع افزایش بهره وری از طریق بهبود ظرفیت آبیاری   1
گزارش نشست دوم کارگروه کشاورزی با موضوع افزایش بهره وری از طریق تشویق به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی   2
افزایش بهره وری کشاورزی از طریق تشویق به سرمایه گذاری مستقیم خارجی   3
بهره مندی پروژه های بخش کشاورزی از کمک بلاعوض  کومسک 

COMCEC Program Implementation guidline

Fiche project 

visibility manual 
4
جلسه توجیهی استفاده از منابع صندوق کومسک  5
تکمیل فرم پروژه های مشمول کمک بلاعوض کمیته کومسک  در نامه شماره 4933/6/94 مورخ 18/6/94

مشاهده فرم پروژه
6
خبر حضور بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای 7
خبر حضور بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای ، پروژه توانمند سازی خانوار روستایی در مدیریت تولید، عرضه و دسترسی به بازار محصولات کشاورزی-  4/11/94 8
برگزاری کارگاه آموزشی فراهم نمودن بستر همکاری بین المللی تشکلهای تولیدی کشاورزی در کشورهای عضو کومسک به پروژه بخش کشاورزی ترکیه -  10/8/95 9
جناب آقای دکتر شیرزاد به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه های کومسک معرفی گردید. 96/4/27
10


   
   
   
   
   
   

 

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.