شرح وظایف دفتر


شرح وظایف دفتر امور اقتصادی

1-   بررسی ، تجزیه و تحلیل لازم به منظور شناخت و تبیین نقاط ضعف و قوت، نیازها و اولویت های بخش کشاورزی و صنایع مربوطه در استفاده از منابع پولی و سرمایه ای.

2-    انجام بررسی های لازم به منظور برآورد نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی با همکاری و مشارکت معاونت های ذیربط.

3-    انجام اقدامات لازم به منظور بهبود و بهسازی فرآیندهای پیش بینی ، تهیه ، تلفیق ، تصویب ، ابلاغ ، تخصیص و توزیع منابع بانکی (ریالی و ارزی) بخش کشاورزی و صنایع وابسته در سطوح مختلف فعالیتی و یا استانی.

4-    سیاستگزاری و تدوین دستورالعمل های لازم در خصوص ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش کشاورزی با همکاری سایر معاونت ها و موسسات و شرکت های وابسته.

5-    تدوین طرحهای اشتغال زا و کارآفرینی با همکاری معاونت های ذیربط و موسسات و شرکت های وابسته جهت ارایه به شورای عالی اشتغال و پیگیری تصویب و اجراء آن.

6-    ساماندهی بازار سرمایه و جذب و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در بخش کشاورزی.

7-    برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور جذب و هدایت اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز طرحها و برنامه های مصوب وزارت و حضور در مراجع ذیصلاح پولی و بانکی کشور به منظور توجیه و دفاع از آنها و پیگیری ابلاغ اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن.

8-    برنامه ریزی لازم برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تعیین قیمت تضمینی و تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش با همکاری و مشارکت معاونت ها و واحدهای ذیربط.

9-    تهیه، تنظیم و ابلاغ سیاستها، خط مشی ها ، ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به تولید کنندگان ، بهره برداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و خدمات مرتبط.

10-   تعیین و اجرای سیاستها و روشهای حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولید کنندگان، تولیدات، تاسیسات و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و پیشنهاد یارانه های مورد نیاز در راستای اهداف توسعه صادرات و پرداخت خسارت به تولید کنندگان و بهره برداران خسارت دیده با هماهنگی و مشارکت واحدهای ذیربط.

11-    انجام اقدامات لازم در جهت تقویت و توسعه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولید کنندگان در راستای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

12-     تهیه ، تدوین و پیشنهاد سیاست ها، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز توسعه صادرات محصولات کشاورزی در چارچوب اهداف طرح جامع توسعه صادرات کشور و پیگیری مصوبات آن در مراجع ذیربط و فراهم آوردن تسهیلات و امکانات و انجام هماهنگی ها و پیگیریهای لازم برای توسعه صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی و صنایع روستایی و خدمات فنی و مهندسی مربوطه با هماهنگی واحدهای ذیربط.

13-     تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز .

14-  برنامه ریزی جهت تخصیص وجوه اداره شده، یارانه های سود تسهیلات سرمایه گذاری ، کمک های فنی و اعتباری و نظارت بر توزیع و مصرف بهینه آن با همکاری معاونتهای تخصصی ذیربط و سازمانهای جهادکشاورزی استانها.

15-   برنامه ریزی به منظور تجهیز و هدایت تسهیلات بانکی در جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته (ریالی و ارزی)

16-  تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط و سیاستهای مربوط به برنامه ها و طرحهای اشتغالزایی، سرمایه گذاری و کارآفرینی در بخش کشاورزی.

17-  بررسی جهت ظرفیت سنجی اشتغال و شناسایی نیازهای مهارتی نیروی کار در بخش کشاورزی و صنایع وابسته.

18-  برنامه ریزی جهت تامین منابع برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع وابسته.

19-   انجام اقدامات لازم در جهت تقویت و توسعه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولید کنندگان در راستای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

20-  برنامه ریزی لازم برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تعیین قیمت تضمینی و تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش با همکاری و مشارکت معاونت ها و واحدهای ذیربط.

21-   برنامه ریزی در جهت تدوین سیاستهای تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن ، اعم از صادرات و واردات از طریق اعمال مشوقهای صادراتی و وضع تعرفه های ورودی کالاها با هماهنگی سایر معاونتها.

22-   تعیین و اجرای سیاستها و روشهای حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولید کنندگان، تولیدات، تاسیسات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه و پیشنهاد یارانه های مورد نیاز در راستای اهداف توسعه صادرات و پرداخت خسارت به تولید کنندگان و بهره برداران خسارت دیده با هماهنگی و مشارکت واحدهای ذیربط.

23-  بررسی و اجرای طرحهای جدید اقتصادی و حمایت از جمله هدفمندی یارانه ها با مشارکت واحدهای ذیربط.

 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.